Wdrażanie planu produkcji i obrotu Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb w roku 2020

opublikowano: 31.07.2021

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. zrealizowała operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, w zakresie działania 5.1 „Plany produkcji i obrotu”, o którym mowa w art. 66 rozporządzenia nr 508/20141.

Tytuł operacji

Wdrażanie planu produkcji i obrotu Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb w roku 2020

Zakres operacji

Przygotowywanie i wdrażanie planu produkcji i obrotu za rok 2020 zgodnie z § 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1965 oraz z 2017 r. poz. 2189).

Cel operacji

Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury

Całkowity koszt operacji

2.068.967,24 złotych

Kwota pomocy z umowy, przyznana dla całej operacji

1.547.085,06 złotych w tym Europejski Fundusz Morski i Rybacki: 1.160.313,79 złotych

Operacja polegała na zrefundowaniu przedstawionych kosztów działań związanych z wdrażaniem i realizacją planu produkcji i obrotu za 2020 rok.

Kontakt

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.
ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 20
e-mail: biuro@kgpr.pl