Ocena zgodności polskich łowisk dla śledzia, szproty i storni z wymogami Standardów Oceny Łowisk Marine Stewardship Council oraz certyfikacja zakładów Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb”

opublikowano: 19.03.2021

Kołobrzeska Grupa Producentów Sp. z o.o. realizuje operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, w zakresie działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu”, o którym mowa w art. 68 rozporządzenia nr 508/20141.

Tytuł operacji

Ocena zgodności polskich łowisk dla śledzia, szproty i storni z wymogami Standardów Oceny Łowisk Marine Stewardship Council oraz certyfikacja zakładów Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb”

Zakres operacji

Przeprowadzenie oceny polskich łowisk dla śledzia i szprota w obszarze Zachodniego i Środkowego Bałtyku pod kątem spełniania Standardów Łowiska zgodnie z wymogami systemu certyfikacji Marine Stewardship Council, przeprowadzenie oceny polskich łowisk dla storni w obszarze Zachodniego i Środkowego Bałtyku pod kątem spełniania Standardów Łowiska zgodnie z wymogami systemu certyfikacji Marine Stewardship Council oraz przeprowadzenie certyfikacji MSC, IFS oraz BRC zakładów Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb.

Cel operacji

Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury

Całkowity koszt operacji

1.466.314,33 złotych

Kwota pomocy z umowy, przyznana dla całej operacji

894.094,10 złotych w tym Europejski Fundusz Morski i Rybacki: 670.570,57 złotych

Operacja polega na zrefundowaniu przedstawionych kosztów działań związanych z wdrażaniem i realizacją planów produkcji i obrotu za lata 2014-2018

Kontakt

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.
ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 20
e-mail: biuro@kgpr.pl