Opublikowano: 22.01.2021

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.

OGŁASZA PRZETARG W TRYBIE KODEKSU CYWILNEGO NA:

Wykonanie i dostawę zestawu trałowego do połowów śledzia i szprota dla jednostki rybackiej KOŁ-17

SYGNATURA: KGPR.SWP.1.2021

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny /Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 t.j. z późn. zm./ przy uwzględnieniu zasad przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania, zgodnie z „Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Zestawu narzędzi połowowych do połowu śledzia i szprota, na który składają się:

1. deski trałowe do połowów pelagicznych o powierzchni 2 m², waga 350-380 kg, siła nośna 1189 kg – wyposażone w ruchome płyty umożliwiające zmianę powierzchni oporowej w zależności od warunków połowów oraz stropy do desek z liny Herkules 18 mm o długości 7,6 m – 4 sztuki;

2. czterościenny włok strunowy o obwodzie 246 m i wlocie o powierzchni ok. 460 m², teoretyczne rozwarcie pionowe ok. 21 m przy ok. 27 metrach rozwarcia poziomego; włok w części skrzydłowej ma posiadać struny, które w dalszej części przechodzą w oczka heksagolnalne a następnie w oczka diagonalne wykonane ze stropów; część stropowa wykonana z materiału DANLINE, natomiast część sieciowa z materiału DYNEEMA oraz poliamidu; liny obramowujące wykonane z liny stalowej z bobinami oraz z liny polysteel; włok wyposażony w zestaw pływaków o odpowiedniej wyporności;

3. worek szprotowy wykonany z tkaniny poliamidowej o prześwicie 18 mm z ochroną z tkaniny polietylenowej;

4. worek śledziowy wykonany z tkaniny poliamidowej o prześwicie 35 mm z ochroną z tkaniny polietylenowej;

5. odbiegi o długości 100 m wykonane z liny Herkules o grubości 16 mm – 2 sztuki i o grubości 14 mm – 4 sztuki, zakończone uszami;

6. strop Herkules 18 mm – 2 sztuki

dla jednostki rybackiej KOŁ-17.

Dostawa: 78-100 Kołobrzeg, ul. Węgorzowa 8

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia:

LINK

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 8 lutego 2021 r. do godziny 12:00 osobiście w sekretariacie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. znajdującym się w Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8 lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg (liczy się data doręczenia przesyłki do Zamawiającego).

Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie warunków przetargu oraz przedmiotu zamówienia można uzyskać u pracownika Spółki Łukasza Kowalika w siedzibie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. lub poprzez e-mail: lukasz.kowalik@kgpr.pl

Dokumenty do pobrania:

Załączniki (.doc) LINK

Klauzula informacyjna LINK

Opublikowano: 31.12.2020

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.

OGŁASZA PRZETARG W TRYBIE KODEKSU CYWILNEGO NA:

Zakup i dostawę wózków widłowych dla Zamawiającego w ramach realizacji projektu pn. „Zakup i instalacja urządzeń poprawiających jak najlepsze zagospodarowanie niechcianych części połowu produktów rybołówstwa”

SYGNATURA: KGPR.SWP.3.2020

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny /Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 t.j. z późn. zm./ przy uwzględnieniu zasad przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania, zgodnie z „Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Przedmiotem zamówienie jest zakup i dostawa przez Wykonawcę:

1. Wózka widłowego o napędzie benzyna + gaz. z obrotnicą i ogrzewaną kabiną – wózek widłowy do prac zewnętrznych przy rozładunku statków rybackich i transportu wewnętrznego produktów rybnych, z ogrzewaną kabiną, obrotnicą przystosowaną do przetwórstwa rybnego, masztem triplex 4700 mm i systemem aktywnej stabilizacji wózka, udźwig nominalny 1500 kg, długość wideł 1200 mm;

2. Wózka widłowego o napędzie benzyna + gaz z obrotnicą – wózek widłowy do prac zewnętrznych przy rozładunku statków rybackich i transportu wewnętrznego produktów rybnych, z obrotnicą przystosowaną do przetwórstwa rybnego, masztem triplex 4700 mm i systemem aktywnej stabilizacji wózka, udźwig nominalny 1500 kg, długość wideł 1200 mm

w ramach realizacji projektu pn. „Zakup i instalacja urządzeń poprawiających jak najlepsze zagospodarowanie niechcianych części połowu produktów rybołówstwa”.

Miejsce dostawy: 78-100 Kołobrzeg, Węgorzowa 8

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia:

LINK

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 11 stycznia 2021 r. do godziny 12:00 osobiście w sekretariacie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. znajdującym się w Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8 lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg (liczy się data doręczenia przesyłki do Zamawiającego).

Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie warunków przetargu oraz przedmiotu zamówienia można uzyskać u pracownika Spółki Łukasza Kowalika w siedzibie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. lub poprzez e-mail: lukasz.kowalik@kgpr.pl

Dokumenty do pobrania:

Załączniki (.doc) LINK

Klauzula informacyjna LINK

Opublikowano: 06.11.2020

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.

OGŁASZA PRZETARG W TRYBIE KODEKSU CYWILNEGO NA:

Wykonanie i montaż linii sortującej dla ryb pelagicznych w zakładzie położonym w Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8, w ramach realizacji projektu pn. „Zakup i instalacja urządzeń poprawiających jak najlepsze zagospodarowanie niechcianych części połowu produktów rybołówstwa”

SYGNATURA: KGPR.SWP.2.2020

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe w oparciu o art. 70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny /Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 t.j. z późn. zm./ przy uwzględnieniu zasad przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania, zgodnie z „Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Przedmiotem zamówienie będzie wykonanie i montaż przez Wykonawcę linii sortującej dla ryb pelagicznych w zakładzie położonym w Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8, należącym do zamawiającego, w ramach realizacji projektu pn. „Zakup i instalacja urządzeń poprawiających jak najlepsze zagospodarowanie niechcianych części połowu produktów rybołówstwa”.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia:

LINK

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 19 listopada 2020 r. do godziny 12:00 osobiście w sekretariacie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. znajdującym się w Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8 lub za pośrednictwem poczty na adres ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg (liczy się data doręczenia przesyłki do Zamawiającego).

Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie warunków przetargu oraz przedmiotu zamówienia można uzyskać u pracownika Spółki Łukasza Kowalika w siedzibie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. lub poprzez e-mail: lukasz.kowalik@kgpr.pl

Dokumenty do pobrania:

Załączniki (.doc) LINK

Klauzula informacyjna LINK

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.

zrealizowała operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1.

Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zaobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy z działania 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej.

Tytuł operacji: Poszukiwanie i zbieranie utraconych narzędzi połowowych (tzw. sieci-widm) oraz innych odpadów morskich

Zakres operacji: Przeprowadzenie akcji polegających na poszukiwaniu, dokumentacji i wyławianiu zagubionych narzędzi połowowych z polskiej strefy Morza Bałtyckiego na wysokości województwa zachodniopomorskiego przez 9 jednostek rybackich armatorów-członków Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb Sp. z o.o.

Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu, niechcianych połowów

Całkowity koszt operacji: 1.130.434,00 złotych

Kwota pomocy z umowy, przyznana dla całej operacji: 1.130.434,00 złotych w tym Europejski Fundusz Morski i Rybacki: 847.825,50 złotych

W ramach operacji 9 jednostek rybackich armatorów-członków Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb Sp. z o.o. przeprowadziło po 120 godzin (każda po 15 ośmiogodzinnych akcji) polegających na poszukiwaniu, dokumentacji i wyławianiu zagubionych narzędzi połowowych z polskiej strefy Morza Bałtyckiego na wysokości województwa zachodniopomorskiego. Akcje prowadzone były na wskazanych przez organizację koordynującą Fundację Mare obszarach (kwadraty o boku 1 mili morskiej). Wszystkie kwadraty wyznaczone zostały poza strefą Natury 2000. W wyniku przeprowadzonych akcji przywieziono do portu i przekazano do recyclingu lub utylizacji 3063 kg sieci i odpadów morskich.

Film z operacji

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.

zrealizowała operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 5.

Wspieranie obrotu i przetwarzania, w zakresie działania 5.1 „Plany produkcji i obrotu”, o którym mowa w art. 66 rozporządzenia nr 508/20141.

Tytuł operacji: Wdrażanie planu produkcji i obrotu Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb w roku 2019

Zakres operacji: Przygotowywanie i wdrażanie planu produkcji i obrotu za rok 2019 zgodnie z § 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1965 oraz z 2017 r. poz. 2189).

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury

Całkowity koszt operacji: 660.093,09 złotych

Kwota pomocy z umowy, przyznana dla całej operacji: 375.763,31 złotych w tym Europejski Fundusz Morski i Rybacki: 281.822,48 złotych

Operacja polegała na zrefundowaniu przedstawionych kosztów działań związanych z wdrażaniem i realizacją planu produkcji i obrotu za 2019 rok.

Opublikowano: 04.02.2020

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.

OGŁASZA PRZETARG W TRYBIE KODEKSU CYWILNEGO NA:

Koordynacja i kontrola działań przeprowadzanych przez rybaków oraz prowadzenie działań komunikacyjnych i promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Poszukiwanie i zbieranie utraconych narzędzi połowowych (tzw. sieci-widm) oraz innych odpadów morskich”

SYGNATURA: KGPR.SWP.1.2020

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe w oparciu o art. 70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny /Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 t.j. z późn. zm./ przy uwzględnieniu zasad przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania, zgodnie z „Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

rzedmiotem zamówienie będzie koordynacja i kontrola przez Wykonawcę działań przeprowadzanych przez rybaków oraz prowadzenie przez Wykonawcę działań komunikacyjnych i promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Poszukiwanie i zbieranie utraconych narzędzi połowowych (tzw. sieci-widm) oraz innych odpadów morskich”.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia:

LINK

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 15 lutego 2020 r. do godziny 12:00 osobiście w sekretariacie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. znajdującym się w Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8 lub za pośrednictwem poczty na adres ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg (liczy się data doręczenia przesyłki do Zamawiającego).

Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie warunków przetargu oraz przedmiotu zamówienia można uzyskać u pracownika Spółki Łukasza Kowalika w siedzibie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. lub e-mail: lukasz.kowalik@kgpr.pl

Dokumenty do pobrania:

Załączniki (.doc) LINK

Klauzula informacyjna LINK

Kołobrzeska Grupa Producentów Sp. z o.o. realizuje operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, w zakresie działania 5.3 "Środki dotyczące obrotu", o którym mowa w art. 68 rozporządzenia nr 508/20141.

Tytuł operacji: Znalezienie nowych rynków dla produktów rybołówstwa poprzez działania reklamowo-promocyjne i udział w międzynarodowych targach branżowych

Zakres operacji: Na operację składają się trzy podstawowe działania:

1. Kampania reklamowo-promocyjna krajowych produktów rybołówstwa - działania informacyjno-reklamowe, promocyjne i o charakterze edukacyjnym mające zwiększyć popyt na krajowe produkty rybołówstwa i wpłynąć na kreowanie pozytywnego wizerunku krajowych produktów rybołówstwa, co przełożyć się ma na zdobycie nowych rynków dla produktów rybołówstwa;

2. Organizacja polskiego stoiska informacyjno-promocyjnego na targach Seafood Expo Global w Brukseli w roku 2019, na których swoje produkty będzie prezentowało dwadzieścia kilka firm związanych z branżą;

3. Organizacja polskiego stoiska informacyjno-promocyjnego na targach Seafood Expo Global w Brukseli w roku 2020, na których swoje produkty będzie prezentowało dwadzieścia kilka firm związanych z branżą.

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury

Całkowity koszt operacji: 27.574.635,92 złotych

Kwota pomocy z umowy, przyznana dla całej operacji: 27.574.635,92 złotych w tym Europejski Fundusz Morski i Rybacki: 20.680.976,94 złotych

Kołobrzeska Grupa Producentów Sp. z o.o. zrealizowała operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, w zakresie działania 5.1 „Plany produkcji i obrotu”, o którym mowa w art. 66 rozporządzenia nr 508/20141.

Tytuł operacji: Wdrażanie planów produkcji i obrotu Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb za lata połowowe 2014-2018

Zakres operacji: Przygotowywanie i wdrażanie planów produkcji i obrotu za lata połowowe 2014-2018 zgodnie z § 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1965 oraz z 2017 r. poz. 2189).

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury

Całkowity koszt operacji: 3.380.297,09 złotych

Kwota pomocy z umowy, przyznana dla całej operacji: 1.531.275,42 złotych w tym Europejski Fundusz Morski i Rybacki: 1.148.456,56 złotych

Operacja polegała na zrefundowaniu przedstawionych kosztów działań związanych z wdrażaniem i realizacją planów produkcji i obrotu za lata 2014-2018

Kołobrzeska Grupa Producentów Sp. z o.o. realizuje operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, w zakresie działania 5.3 "Środki dotyczące obrotu", o którym mowa w art. 68 rozporządzenia nr 508/20141.

Tytuł operacji: Ocena zgodności polskich łowisk dla śledzia, szproty i storni z wymogami Standardów Oceny Łowisk Marine Stewardship Council oraz certyfikacja zakładów Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb”

Zakres operacji: Przeprowadzenie oceny polskich łowisk dla śledzia i szprota w obszarze Zachodniego i Środkowego Bałtyku pod kątem spełniania Standardów Łowiska zgodnie z wymogami systemu certyfikacji Marine Stewardship Council, przeprowadzenie oceny polskich łowisk dla storni w obszarze Zachodniego i Środkowego Bałtyku pod kątem spełniania Standardów Łowiska zgodnie z wymogami systemu certyfikacji Marine Stewardship Council oraz przeprowadzenie certyfikacji MSC, IFS oraz BRC zakładów Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb.

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury

Całkowity koszt operacji: 1.466.314,33 złotych

Kwota pomocy z umowy, przyznana dla całej operacji: 894.094,10 złotych w tym Europejski Fundusz Morski i Rybacki: 670.570,57 złotych

Operacja polega na zrefundowaniu przedstawionych kosztów działań związanych z wdrażaniem i realizacją planów produkcji i obrotu za lata 2014-2018

Opublikowano: 28.06.2019

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.

OGŁASZA PRZETARG W TRYBIE KODEKSU CYWILNEGO NA:

opracowanie i wprowadzenie na rynek nowej marki konsumenckiej promującej spożycie ryb polskich producentów oraz przeprowadzenie przez okres 30 miesięcy kampanii promocyjnej w ramach realizacji projektu pn. „Znalezienie nowych rynków dla produktów rybołówstwa poprzez działania reklamowo-promocyjne i udział w międzynarodowych targach branżowych”.

SYGNATURA: KGPR.SWP.5.2019

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe w oparciu o art. 70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny /Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 t.j. z późn. zm./ przy uwzględnieniu zasad przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania, zgodnie z „Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Przedmiotem zamówienie jest przygotowanie przez Wykonawcę strategii działania kampanii promocyjnej, której celem będzie opracowanie i wprowadzenie na rynek nowej marki promującej spożycie ryb polskich producentów, przeprowadzenie badań i analiz rynkowych w tym zakresie, a następnie w oparciu o stworzoną strategię i przeprowadzone analizy i badania przygotowanie, realizacja i przeprowadzenie przez okres 30 miesięcy kampanii promocyjnej mającej na celu zrealizowanie strategii stworzonej marki. Wykonanie przedmiotu zamówienia polegać ma także na opracowaniu i realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej z elementami kampanii edukacyjno-społecznej, służącej z jednej strony podniesieniu poziomu publicznej świadomości na temat zrównoważonych produktów rybołówstwa, budującej potrzebę spożywania świeżych ryb i bezpośrednio wpływającej na zwiększenie popytu i konkurencyjności produktów rybołówstwa na rynku, z drugiej zaś ma stworzyć pozytywny wizerunek nowej identyfikowalnej marki promocyjnej – marki produktów z ryby od polskich producentów, przekładając się na wzrost spożycia ryb pochodzących z rodzimych połowów.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia:

LINK

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 15 lipca 2019 r. do godziny 12:00 osobiście w sekretariacie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. znajdującym się w Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8 lub za pośrednictwem poczty na adres ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg (liczy się data doręczenia przesyłki do Zamawiającego).

Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie warunków przetargu oraz przedmiotu zamówienia można uzyskać u pracownika Spółki Łukasza Kowalika w siedzibie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. lub e-mail: lukasz.kowalik@kgpr.pl

Dokumenty do pobrania:

Załączniki (.doc) LINK

Klauzula informacyjna LINK

Opublikowano: 29.05.2019

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.

OGŁASZA PRZETARG W TRYBIE KODEKSU CYWILNEGO NA:

przeprowadzenie procesu certyfikacji zakładów Zamawiającego według standardów Marine Stewardship Council w ramach realizacji projektu pn. „Ocena zgodności polskich łowisk dla śledzia, szproty i storni z wymogami standardów oceny łowisk Marine Stewardship Council oraz certyfikacja zakładów Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb”

SYGNATURA: KGPR.SWP.4.2019

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe w oparciu o art. 70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny /Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 t.j. z późn. zm./ przy uwzględnieniu zasad przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania, zgodnie z „Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie procesu certyfikacji zakładów Zamawiającego według standardów Marine Stewardship Council. Celem przedmiotu zamówienia jest pełna ocena zgodności zakładów należących do Zamawiającego według Standardów Marine Stewardship Council i uzyskania certyfikacji MSC/ASC dla trzech zakładów Zamawiającego.

Zakłady należące do Zamawiającego objęte planowaną certyfikacją:

1) Zakład Obróbki Wstępnej położony w Kołobrzegu przy ul. Stoczniowej 2 i 16

2) Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb położone w Kołobrzegu przy ul. Węgorzowej 8

3) Chłodnia składowa wraz z zakładem zamrażania położona w Kołobrzegu przy ul. Węgorzowej 8

w ramach realizacji projektu „Ocena zgodności polskich łowisk dla śledzia, szproty i storni z wymogami Standardów Oceny Łowisk Marine Stewardship Council oraz certyfikacja zakładów Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb”.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia:

LINK

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 12 czerwca 2019 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. znajdującym się w Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8 lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg (liczy się data doręczenia przesyłki do Zamawiającego).

Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie warunków przetargu oraz przedmiotu zamówienia można uzyskać u pracownika Spółki Łukasza Kowalika w siedzibie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. lub e-mail: lukasz.kowalik@kgpr.pl

Dokumenty do pobrania:

Załączniki (.doc) LINK

Klauzula informacyjna LINK

Opublikowano: 29.05.2019

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.

OGŁASZA PRZETARG W TRYBIE KODEKSU CYWILNEGO NA:

przeprowadzenie procesu certyfikacji Zakładu Obróbki Wstępnej położonego w Kołobrzegu, przy ul. Stoczniowej 2 i 16, 78-100 Kołobrzeg, należącego do Zamawiającego, na zgodność ze standardem International Food Standard wersja 6 w ramach realizacji projektu pn. „Ocena zgodności polskich łowisk dla śledzia, szproty i storni z wymogami standardów oceny łowisk Marine Stewardship Council oraz certyfikacja zakładów Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb”

SYGNATURA: KGPR.SWP.3.2019

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe w oparciu o art. 70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny /Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 t.j. z późn. zm./ przy uwzględnieniu zasad przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania, zgodnie z „Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie procesu certyfikacji Zakładu Obróbki Wstępnej położonego w Kołobrzegu, przy ul. Stoczniowej 2 i 16, 78-100 Kołobrzeg, należącego do Zamawiającego, na zgodność ze standardem International Food Standard wersja 6. Celem przedmiotu zamówienia jest pełna ocena zgodności Zakładu Obróbki Wstępnej i uzyskanie certyfikatu International Food Standard wersja 6 w ramach realizacji projektu w ramach realizacji projektu „Ocena zgodności polskich łowisk dla śledzia, szproty i storni z wymogami Standardów Oceny Łowisk Marine Stewardship Council oraz certyfikacja zakładów Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb”.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia:

LINK

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 12 czerwca 2019 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. znajdującym się w Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8 lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg (liczy się data doręczenia przesyłki do Zamawiającego).

Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie warunków przetargu oraz przedmiotu zamówienia można uzyskać u pracownika Spółki Łukasza Kowalika w siedzibie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. lub e-mail: lukasz.kowalik@kgpr.pl

Dokumenty do pobrania:

Załączniki (.doc) LINK

Klauzula informacyjna LINK

Opublikowano: 29.05.2019

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.

OGŁASZA PRZETARG W TRYBIE KODEKSU CYWILNEGO NA:

przeprowadzenie procesu certyfikacji Zakładu Obróbki Wstępnej położonego w Kołobrzegu, przy ul. Stoczniowej 2 i 16, 78-100 Kołobrzeg, należącego do Zamawiającego, na zgodność ze standardem British Retail Consortium Wersja 7 w ramach realizacji projektu pn. „Ocena zgodności polskich łowisk dla śledzia, szproty i storni z wymogami standardów oceny łowisk Marine Stewardship Council oraz certyfikacja zakładów Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb”

SYGNATURA: KGPR.SWP.2.2019

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe w oparciu o art. 70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny /Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 t.j. z późn. zm./ przy uwzględnieniu zasad przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania, zgodnie z „Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie procesu certyfikacji Zakładu Obróbki Wstępnej położonego w Kołobrzegu, przy ul. Stoczniowej 2 i 16, 78-100 Kołobrzeg, należącego do Zamawiającego, na zgodność ze standardem British Retail Consortium Wersja 7. Celem przedmiotu zamówienia jest pełna ocena zgodności Zakładu Obróbki Wstępnej i uzyskanie certyfikatu British Retail Consortium Wersja 7 w ramach realizacji projektu „Ocena zgodności polskich łowisk dla śledzia, szproty i storni z wymogami Standardów Oceny Łowisk Marine Stewardship Council oraz certyfikacja zakładów Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb”.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia:

LINK

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 12 czerwca 2019 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. znajdującym się w Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8 lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg (liczy się data doręczenia przesyłki do Zamawiającego).

Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie warunków przetargu oraz przedmiotu zamówienia można uzyskać u pracownika Spółki Łukasza Kowalika w siedzibie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. lub e-mail: lukasz.kowalik@kgpr.pl

Dokumenty do pobrania:

Załączniki (.doc) LINK

Klauzula informacyjna LINK

11.02.2019

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.

OGŁASZA PRZETARG W TRYBIE KODEKSU CYWILNEGO NA:

Przeprowadzenie procesu sporządzenia raportów w sprawach pełnej oceny na temat zgodności polskich łowisk dla śledzia i szproty oraz wstępnej i pełnej oceny na temat zgodności polskich łowisk dla ryb płaskich w ramach realizacji projektu pn. „Ocena zgodności polskich łowisk dla śledzia, szproty i storni z wymogami standardów oceny łowisk Marine Stewardship Council oraz certyfikacja zakładów Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb”

SYGNATURA: KGPR.SWP.1.2019

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe w oparciu o art. 70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny /Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 t.j. z późn. zm./ przy uwzględnieniu zasad przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania, zgodnie z „Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie całego procesu sporządzenia raportów w sprawie:

1) pełnej oceny na temat zgodności polskich łowisk dla śledzia i szproty w obszarze Zachodniego i Środkowego Bałtyku z wymogami Standardów Oceny Łowiska Marine Stewardship Council,

2) wstępnej (pre-assessment) oceny na temat zgodności polskich łowisk dla ryb płaskich (storni, turbota i gładzicy) w obszarze Zachodniego i Środkowego Bałtyku z wymogami Standardów Oceny Łowiska Marine Stewardship Council,

3) pełnej oceny na temat zgodności polskich łowisk dla ryb płaskich (storni, turbota i gładzicy) w obszarze Zachodniego i Środkowego Bałtyku z wymogami Standardów Oceny Łowiska Marine Stewardship Council, w ramach realizacji projektu pn. „Ocena zgodności polskich łowisk dla śledzia, szproty i storni z wymogami Standardów Oceny Łowisk Marine Stewardship Council oraz certyfikacja zakładów Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb”.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia:

LINK

LINK (English version)

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 28 lutego 2019 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. znajdującym się w Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8 lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg (liczy się data doręczenia przesyłki do Zamawiającego).

Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie warunków przetargu oraz przedmiotu zamówienia można uzyskać u organizacji wspierającej Zamawiającego w niniejszym postępowaniu – Fundacji MARE z siedzibą w Warszawie: Pani Olga Sarna – Prezes Zarządu Fundacji nr tel. (+48) 604668682, Pani Ewa Milewska Wiceprezes Zarządu Fundacji nr tel. (+48) 504172058.

Dokumenty do pobrania:

Załączniki (.doc) LINK

Załączniki (.doc) LINK (English version)

Klauzula informacyjna LINK

Klauzula informacyjna LINK (English version)

Kołobrzeska Grupa Producentów Sp. z o.o. zrealizowała operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy w zakresie działania 1.5 Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów, o którym mowa w art. 43 ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

Tytuł operacji: Instalacja systemu wspierającego proces zagospodarowania niechcianych połowów

Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu, niechcianych połowów

Wartość operacji: 5.260.000,00 złotych

Kwota pomocy z umowy, przyznana dla całej operacji: 4.997.000,00 złotych w tym Europejski Fundusz Morski i Rybacki: 3.747.750,00 złotych

W ramach operacji skonstruowano, zakupiono i zamontowano automatyczny system wspierający proces zagospodarowania niechcianych połowów składający się z tunelu zamrażalniczego i mechaniczno-próżniowego systemu selekcji, transportu, ważenia i pakowania ryb.

Kołobrzeska Grupa Producentów Sp. z o.o. realizuje operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, w zakresie działania 5.1 „Plany produkcji i obrotu”, o którym mowa w art. 66 rozporządzenia nr 508/20141.

Tytuł operacji: Wdrażanie planów produkcji i obrotu Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb za lata połowowe 2014-2018

Zakres operacji: Przygotowywanie i wdrażanie planów produkcji i obrotu za lata połowowe 2014-2018 zgodnie z § 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1965 oraz z 2017 r. poz. 2189).

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury

Całkowity koszt operacji: 3.380.297,09 złotych

Kwota pomocy z umowy, przyznana dla całej operacji: 1.531.275,42 złotych w tym Europejski Fundusz Morski i Rybacki: 1.148.456,56 złotych

Operacja polega na zrefundowaniu przedstawionych kosztów działań związanych z wdrażaniem i realizacją planów produkcji i obrotu za lata 2014-2018.

05.10.2018

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.

OGŁASZA PRZETARG W TRYBIE KODEKSU CYWILNEGO NA:

Wsparcie merytoryczne zamawiającego w całym procesie sporządzenia raportu w sprawie wstępnej i pełnej oceny na temat zgodności polskich łowisk dla śledzia, szproty i storni oraz zakładów zamawiającego z wymogami Standardów Oceny Łowiska Marine Stewardship Council oraz nadzór w realizowaniu umów zawartych w ramach realizacji projektu pn. „Ocena zgodności polskich łowisk dla śledzia, szproty i storni z wymogami Standardów Oceny Łowisk Marine Stewardship Council oraz certyfikacja zakładów kołobrzeskiej grupy producentów ryb”

SYGNATURA: KGPR.SWP.2.2018

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe w oparciu o art. 70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny /Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 t.j. z późn. zm./ przy uwzględnieniu zasad przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania, zgodnie z „Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie merytoryczne zamawiającego w całym procesie sporządzenia raportu w sprawie wstępnej i pełnej oceny na temat zgodności polskich łowisk dla śledzia, szproty i storni oraz zakładów zamawiającego z wymogami Standardów Oceny Łowiska Marine Stewardship Council oraz nadzór w realizowaniu umów zawartych w ramach projektu.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia:

LINK

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 23 października 2018 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. znajdującym się w Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8 lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg (liczy się data doręczenia przesyłki do Zamawiającego).

Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie warunków przetargu oraz przedmiotu zamówienia można uzyskać u pracownika Spółki Łukasza Kowalika w siedzibie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o.

Dokumenty do pobrania:

Załączniki (.doc) LINK

Klauzula informacyjna LINK

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.

OGŁASZA PRZETARG W TRYBIE KODEKSU CYWILNEGO NA:

Kompleksowa organizacja polskiego stoiska informacyjno-promocyjnego na targach Seafood Expo Global w Brukseli w 2019 i 2020 roku w ramach realizacji projektu pn. „ZNALEZIENIE NOWYCH RYNKÓW DLA PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA POPRZEZ DZIAŁANIA REKLAMOWO-PROMOCYJNE I UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH BRANŻOWYCH”

SYGNATURA: KGPR.SWP.1.2018

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe w oparciu o art. 70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny /Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 t.j. z późn. zm./ przy uwzględnieniu zasad przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania, zgodnie z „Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja polskiego stoiska informacyjno-promocyjnego na targach Seafood Expo Global w Brukseli w 2019 i 2020 roku.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia:

LINK

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 2 października 2018 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. znajdującym się w Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8 lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg (liczy się data doręczenia przesyłki do Zamawiającego).

Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie warunków przetargu oraz przedmiotu zamówienia można uzyskać u pracownika Spółki Łukasza Kowalika w siedzibie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o.

Dokumenty do pobrania:

Załączniki (.doc) LINK

Klauzula informacyjna LINK

Kołobrzeska Grupa Producentów Sp. z o.o. zrealizowała operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, w zakresie działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu”, o którym mowa w art. 68 rozporządzenia nr 508/2014

Tytuł operacji: Organizacja polskiego stoiska informacyjno-promocyjnego podczas targów Seafood Expo Global w Brukseli w dniach 24-26 kwietnia 2018 roku

Zakres operacji: art. 68 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014 - znalezienie nowych rynków i poprawa warunków wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury

Wartość operacji: 2.210.977,45 złotych

Kwota pomocy z umowy, przyznana dla całej operacji: 2.100.428,67 złotych w tym Europejski Fundusz Morski i Rybacki: 1.575.321,42 złotych

Operacja polega na kompleksowej organizacji polskiego (narodowego) stoiska informacyjno-promocyjnego na targach Seafood Expo Global w Brukseli, składającego się z części wspólnej, na której prezentowane będą osiągnięcia polskiej branży rybnej, oraz 20 wydzielonych stoisk dla polskich firm związanych z branżą rybną.

Kołobrzeska Grupa Producentów Sp. z o.o. zakończyła operację z wykorzystaniem środków unijnych

Tytuł operacji: Inwestycja w sprzęt i infrastrukturę ułatwiającą przestrzeganie obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów

Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu, niechcianych połowów

Wartość operacji: 4.852.391,17 złotych netto

Kwota pomocy z umowy, przyznana dla całej operacji: 4.609.771,61 złotych w tym Europejski Fundusz Morski i Rybacki: 3.457.328,70 złotych

W ramach operacji Spółka zakupiła: skrzynki rybackie i kontenery izolowane, oraz systemy do selekcji i sortu ryb. KGPR zakupiła także zestaw zamrażalniczy w skład którego wchodzą trzy szafy poziome oraz wykonała prace polegające na dostosowaniu pomieszczeń Zakładu Obróbki Wstępnej Ryb celem ich posadowienia. Projekt uzupełnia zakup środków transportu wewnętrznego: sztaplarek i wózków paletowych. Spółka zrealizowała projekt w całości.

Opublikowano: 08 wrzesień 2017

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.

OGŁASZA PRZETARG NA:

„ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W MORZU BAŁTYCKIM”

Zamówienie współfinansowane przez INTERREG Baltic Sea Region Programme w ramach projektu: Marelitt Baltic - ograniczanie wpływu odpadów morskich w postaci zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie akcji w morzu polegających na poszukiwaniu, dokumentacji i wyławianiu zagubionych narzędzi połowowych z polskiej strefy Morza Bałtyckiego na wysokości województwa zachodniopomorskiego w ramach projektu Marelitt Baltic realizowanego w oparciu o program INTERREG Baltic Sea Region.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia:
LINK

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 25 września 2017 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. znajdującym się w Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8 lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg (liczy się data doręczenia przesyłki do Zamawiającego)..

Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie warunków przetargu oraz przedmiotu zamówienia można uzyskać u pracownika Spółki Łukasza Kowalika w siedzibie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. lub poprzez adresy e-mail:
biuro@kgpr.pl lukasz.kowalik@kgpr.pl

Wyniki przetargu:

LINK

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. jest jedną z najstarszych uznanych organizacji producentów ryb w Polsce. Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2005 roku Grupa została wpisana do rejestru uznanych organizacji producentów ryb pod numerem 5/RPU5/2005. Od 2007 roku Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb posiada weterynaryjny numer identyfikacyjny 32085701.
Od tego roku zajmujemy się produkcją i obrotem rybami w postaci świeżej i mrożonej. Współpracujemy stale z kilkudziesięcioma polskimi armatorami, odbierając rybę z ponad 30 kutrów oraz kilkunastu łodzi rybackich. Zarządzamy czterema centrami pierwszej sprzedaży ryb, nowoczesną fabryką lodu, chłodnią składową i zakładem zamrażania ryb, zakładem wstępnej obróbki ryb, instalacją pilosilorybu oraz specjalistycznymi środkami transportu.
Dzięki temu posiadamy bardzo dobre warunki do wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury wyprodukowanych zarówno przez współpracujących rybaków jak i podmioty zewnętrzne. KGPR wdrożyła system pełnej identyfikowalności produktów wprowadzanych poprzez Organizację na rynek, jest też jednym z autorów i sygnatariuszem Kodeksu Dobrego Rybołówstwa. Oferowane przez nas ryby bałtyckie (przede wszystkim śledź, szprot, stornia i dorsz) dostarczamy w postaci świeżej lub mrożonej (w blokach lub IQF).
Na życzenie odbiorcy jesteśmy w stanie przygotować indywidualne, obrandowane opakowanie (zgodnie z założeniem kompleksowej obsługi "od producenta do konsumenta"). Oferujemy także możliwość dostarczenia ryby świeżej pakowanej w modyfikowanej atmosferze (MAP - modified atmosphere packaging) w tackach.

Szeroki zakres działalności

4 Lokalne Centra
Pierwszej Sprzedaży Ryb

Oferujemy:
sprzedaż hurtową i detaliczną ryb świeżych
sprzedaż lodu łuskowego
sortowanie i klasyfikowanie ryb
usługi rozładunkowo-przeładunkowe

Chłodnia Kołobrzeg

Produkcja lodu łuskowego na poziomie 60 ton/dobę. Zamrażarki płytowe o wydajności łącznej ok 40t/dobę oraz tunel zamrażalniczy IQF o wydajności 1,5t/h. Chłodnia składowa o pojemności ok. 2000 ton ryb składowanych w systemie wysokiego składowania Radioshuttle w mroźni. Instalacja silorybów o pojemności 1000m³

Zakład Wstępnej
Obróbki Ryb

Wykonujemy wstępną obróbkę ryb, w tym: oczyszczanie, odgławianie, patroszenie, trymowanie, filetowanie. Na życzenie klienta przygotowujemy produkt do sprzedaży (pakowanie) oraz dalszej obróbki.

Dane kontatkowe

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.

ul. Węgorzowa 8
78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 20
e-mail: biuro@kgpr.pl

Zakład Obróbki Wstępnej Ryb

ul. Stoczniowa 2
78-100 Kołobrzeg

tel. 505-977-242
e-mail: marcin.pietraszko@kgpr.pl

Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb
w Dziwnowie

Osiedle Rybackie 16k
72-420 Dziwnów

tel.601-564-765
e-mail: dziwnow@kgpr.pl

Dział handlowy

ul. Węgorzowa 8
78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 31
e-mail: handel@kgpr.pl

Księgowość

ul. Węgorzowa 8
78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 28
e-mail: ksiegowosc@kgpr.pl

Chłodnia Kołobrzeg

ul. Węgorzowa 8
78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 29
e-mail: magazyn@kgpr.pl

Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb
w Kołobrzegu

ul. Bałtycka (boczna) 36
78-100 Kołobrzeg

tel. 503 852 207
e-mail: lcpsr@kgpr.pl

Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb
w Darłowie

ul. Kotwiczna Molo 36
76-153 Darłowo

 
e-mail: darlowo@kgpr.pl

Dział techniczny

ul. Węgorzowa 8
78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 33
e-mail: marcin.chudyk@kgpr.pl

Sprzedaż lodu

 
 

tel. 601 790 495
lub (94) 35 164 90 wew. 39